.::เมนูหลัก::.
จดหมายข่าว สลก.
จัดตั้งศูนย์บริหารฯ
การปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายพินิจ กอศรีพร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานของศูนย์

     เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในเรื่องการปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สำนักงานเลขานุการกรม จึงขออนุญาตจัดทำจดหมายข่าวเพื่อสื่อสาและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ (ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งใหม่)

งวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9