ตัวอย่างการทำประเมินค่างานเพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
  มณฑิรา พรหมพิทยายุทธ ตำแหน่งเลขที่ 610
 
 
   
สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
  นส.ศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล ตำแหน่งเลขที่ 502
  นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ ตำแหน่งเลขที่ 560
  ชัยพร ตำแหน่งเลขที่ 557
  นันทพร ตำแหน่งเลขที่ 536
   
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
  กิจษารธ อ้นเงินทยากร ตำแหน่งเลขที่ 163
  น.ส.สุพัตรา ชังสี ศสส. ตำแหน่งเลขที่ 256
  นส.ชิดชนก เล็กขาว ต.เลขที่ 196
  นส.ปิยมาภรณ์ ศรีสุข ต.198
  นส.วราภรณ์ แซ่ลี้ ตำแหน่งเลขที่ 240
  นายศุภกรณ์ พุทธินันท์ ตำแหน่งเลขที่ 209
  นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง ตำแหน่งเลขที่ 239
   
ศูนย์ประเมินผล
  น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเลขที่ 132
  นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่งเลขที่ 133
  นายบรรพต บุตรกะตำแหน่งเลขที่ี่ 148
 

น.ส.อาคฺิฬะ อัศวจันทร์ ตำแหน่งเลขที่ 108

   
สำนักงานเลขานุการกรม
  ภิรมศรี ตำแหน่งเลขที่ 83 สลก.
  น.ส.วรยา ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งเลขที่ 32
   
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร 1-9
  ชลลดา อิ่มเจริญ สศข.3 ตำแหน่งเลขที่330.pdf
  น.ส.จุฑารัตน์ คงเกษม สศข.1 ตำแหน่งเลขที่ 286
  นส.สุดารัตน์ แซ่อุ้ย สศข.9 ตำแหน่งเลขที่ี่ 471
  นางธีรารัตน์ สมพงษ์ สศข.6 ตำแหน่งเลขที่ 405
  นางพรทิพย์ ถิตย์บุญครอง ตำแหน่งเลขที่ 358 (สศข.4)
  นางอาภรณ์ กระจายกลาง ตำแหน่งเลขที่ 353 (สศข.4)
  นายนิกร แสงเกตุ ตำแหน่งเลขที่469 สศข.9
  อิสราภรณ์ สศข.5 ตำแหน่งเลขที่ 365.pdf
  คุณทนงศักดิ์ สศข.9 ตำแหน่งเลขที่ 462

  Copyright 2006 Office of Agricultural Economics, All rights reserved.