คู่มือการตั้งค่า WIFI


-----------------------------
-----------------------------

วิธีการแก้ปัญหาการใช้ระบบงาน Back Office ของ สศก. ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
(07/05/57)

- ระบบจองห้องประชุม
- ระบบ E-Form
- ระบบ E-Meeting
- ระบบสารสนเทศอื่น

-----------------------------

การใช้งานระบบ VPN (22/01/57)
สำหรับผู้ใช้งานระดับ ผอ.ศูนย์/สำนัก/ฝ่าย/ส่วน
ได้ดำเนินการสร้างให้แล้ว โดยรหัสผู้ใช้งานเป็นรหัสเดียวกัน กับรหัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน VPN

-----------------------------